Financieel

Toelichting balans

De debiteuren betreffen gefactureerde deelnemersbijdragen voor cursussen of workshops. De overlopende activa omvatten nog te ontvangen bedragen met betrekking tot de dienstverlening in 2019 en afgerekende projecten. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve opgenomen om uitgestelde projectkosten in de komende jaren te financieren. Tevens is in het eigen vermogen een algemene reserve voor onvoorziene omstandigheden opgenomen. Bij de crediteuren zijn facturen begrepen die net voor het jaareinde zijn ontvangen. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit een nog te betalen bedrag aan APG (k€ 373) en een te verrekenen projectsubsidie (k€ 90), alsmede aangegane verplichtingen waarvan de betaling in 2020 zal plaatsvinden (k€ 10). Het overige bedrag (k€ 36) bestaat uit nog te ontvangen facturen.

Toelichting staat van baten en lasten

De bijdragen scholen betreffen een bijdrage per leerling vanuit de vo-scholen. De projectsubsidie van het ministerie van OCW heeft betrekking op het project ‘Regionale aanpak lerarentekort’. De projectsubsidie is opgenomen voor zover hier kosten tegenover staan. De directe projectkosten zijn de voor de projecten gemaakte kosten, inclusief de aan de projecten toegerekende kosten voor ondersteuning. De overige bedrijfskosten betreffen de kosten voor het ambtelijke secretariaat van Voion. Het exploitatiesaldo is verrekend met de bestemmingsreserve.

 

Voeg toe aan selectie