Financieel verslag

De balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020.

Toelichting balans
De debiteuren betreffen gefactureerde deelnemersbijdragen voor cursussen of workshops. De overlopende activa omvatten vooruitbetaalde bedragen met betrekking tot de bijdrage aan stichting van het Onderwijs 2021 als ook een voorschot voor de dienstverlening in het eerste kwartaal 2021 plus nog te ontvangen bedragen met betrekking tot de projectsubsidie RAP. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve opgenomen om uitgestelde projectkosten in de komende jaren te financieren. Tevens is in het eigen vermogen een algemene reserve voor onvoorziene omstandigheden opgenomen. De crediteuren omvatten facturen die net voor het jaareinde zijn ontvangen. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen met betrekking tot de afrekening van de dienstverlening 2020.

Toelichting staat van baten en lasten
De bijdragen scholen betreffen een bijdrage per leerling vanuit de vo-scholen. De projectsubsidie van het ministerie van OCW heeft betrekking op het project ‘Regionale aanpak personeelstekort’. De projectsubsidie is opgenomen voor zover hier kosten tegenover staan. De directe projectkosten zijn de voor de projecten gemaakte kosten, inclusief de aan de projecten toegerekende kosten voor ondersteuning. De overige bedrijfskosten betreffen de kosten voor het ambtelijke secretariaat van Voion. Het exploitatiesaldo is verrekend met de bestemmingsreserve.

Voeg toe aan selectie