Activiteiten Verbeteren van de werkbalans

Een veilig en gezond leer- en werkklimaat is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Voion ondersteunt scholen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid op het gebied van fysieke en sociale veiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid met verschillende activiteiten:

Teamwerk-VO: pak werkdruk samen aan!
In 2018 starten we met een pilotproject met als doel een ‘evidence-based’ werkmethodiek uit de zorg te vertalen naar het onderwijs. Kern van de aanpak is een dialoog over werk(druk) tussen alle lagen van school: team, teamleider en directeur/bestuurder. In 2019 is deze pilot – waaraan 39 teams hebben deelgenomen - afgerond en geëvalueerd. Op basis van de evaluatie passen we de methodiek op punten aan en maken we de definitieve communicatiemiddelen. Deze bestaan uit een website Teamwerk-VO.nl met ingangen voor de verschillende doelgroepen en met o.a. procesbeschrijvingen, handleidingen, praktijkverhalen en een animatie.

 

 

Aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs
In november publiceren we een artikel over de systematische aanpak van werkdruk met behulp van diverse instrumenten die Voion hiervoor biedt.

Actieplan verzuim
In vervolg op een behoefteonderzoek en een zeventigtal sparringsgesprekken met vo-scholen in 2018, starten we in 2019 met negen vo-scholen het Actieplan verzuim. Directe aanleiding is het stijgende verzuim in het voortgezet onderwijs. In het project voeren scholen, onder begeleiding van Voion, een analyse uit en stellen ze een plan van aanpak op dat ze vervolgens uitvoeren. Met het Actieplan verzuim wil Voion meer zicht krijgen op de achterliggende oorzaken van het verzuim en – indien mogelijk – met sectorale aanbevelingen komen over het terugdringen van het verzuim. Naar verwachting ronden we het project in 2020 af.

Verzuimcijfers 2018
In het najaar publiceren we de verzuimcijfers van 2018 van DUO en actualiseren we de Verzuimbenchmark-VO.

Taakbeleid
Eind 2019 komt, in opdracht van de cao-tafel vo en in samenwerking met TNO en het vo-veld, het prototype van ‘Werkbalans’ gereed. Doel van het project is om met een (proces)handleiding en een digitale tool taken opnieuw te definiëren en het proces van een kwantitatieve én kwalitatieve (her)verdeling van taken in school te ondersteunen. Een (her)verdeling van taken die (meer) rekening houdt met individuele competenties en voorkeuren leidt naar verwachting tot minder werkdruk en meer werkplezier. Naar verwachting zullen we het prototype in 2020 verder testen bij een aantal scholen.

Tevredenheid en vertrek van werknemers in het voortgezet onderwijs
De tevredenheid van werknemers is van grote invloed op hun werkprestaties en mobiliteit en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Eind 2019 laat Voion aan de hand van gegevens uit de Werkmonitor, een enquête onder bijna 2.500 medewerkers uit het voortgezet onderwijs, een onderzoek doen naar de tevredenheid van werknemer in het voortgezet onderwijs. De resultaten publiceren we in 2020.

Sociale Veiligheid
In vervolg op de Veiligheidsmonitor 2018, gaat het bestuur in 2019 akkoord met het zoeken naar ‘evidence informed’ verbeteraanpakken van sociale veiligheid. Daarop brengen TNO/Habilis begin 2019 (bestaande) verbeteraanpakken van sociale veiligheid in kaart. Conclusie is dat een veelbelovende praktische aanpak/methode kan worden ‘vertaald’ naar het voortgezet onderwijs. Inhoudelijk sluiten we (ook) aan bij de pilot die de Inspectie SZW uitvoert. Eind 2019 besluiten we om pilot-scholen te gaan werven om de gevonden methodieken te gaan testen bij de vo-scholen. De pilots gaan in 2020 van start.

Veilige praktijklokalen
In 2018 is de website Veilige praktijklokalen gelanceerd. De website bevat informatie, checklists en instructiemiddelen om van technieklokalen een veilige werkplek te maken. In samenwerking met de betreffende verenigingen en platforms vmbo, bouwen we de website verder uit. In 2019 voegen we Mobiliteit & Transport aan de website toe en ontwikkelen we machine-instructiefilmpjes voor vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. Ook leveren we een bijdrage aan een aantal cursussen Veiligheid praktijklokaal Mobiliteit & Transport.

 

 

Arbocatalogus-VO
In 2019 zijn de nieuwe beleidsregels arbocatalogi van kracht geworden. Daarnaast verandert I-SZW haar wijze van toetsing van de arbocatalogi. Een en ander betekent dat Voion in 2020 de (vernieuwde) Arbocatalogus-VO ter toetsing moet aanbieden aan I-SZW. In 2019 startten we de voorbereidingen hiervoor.  

Websites en instrumenten
Om werkgevers te ondersteunen om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden onderhouden en actualiseren we in 2019 de volgende websites en instrumenten:

AVG
We laten een (expert-)analyse uitvoeren op de instrumenten van Voion in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit onderzoek maakt duidelijk dat op een aantal instrumenten aanpassingen noodzakelijk zijn. In 2019 stellen we daartoe (standaard) verwerkers- en licentieovereenkomsten op. Ook treedt Voion toe tot het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy. In 2020 zullen de overeenkomsten met de vo-besturen worden getekend.

Arbo-adviesdesk
De Arbo-adviesdesk behandelt in 2019 telefonisch of via de e-mail 264 vragen.

Cursussen
We organiseren drie keer de (incompany) cursus Arboscan-VO en drie keer de cursus Preventiemedewerker. 

Inspiratie
Ter inspiratie delen we diverse nieuwe publicaties en goede voorbeelden over deze thema’s. 

Voeg toe aan selectie