Activiteiten Terugdringen van personeelstekorten en –overschotten

Ook in 2019 zijn het lerarentekort en de dalende leerlingenaantallen in krimpregio’s belangrijke thema’s voor Voion. We verzamelen o.a. feiten en cijfers over de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt, voeren verschillende stimulerings- en subsidieregelingen uit en organiseren diverse activiteiten om mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs.

Feiten en cijfers
Om te kunnen voorspellen hoe de (regionale) arbeidsmarkt voor onderwijsprofessionals er uit komt te zien, stellen we regionale arbeidsmarktrapportages op. Ook behandelen we vragen uit het veld en van bestuurspartijen. Daarnaast zetten we een enquête uit onder de projectleiders van de regio’s die in 2019 een subsidie voor de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) toegekend hebben gekregen om een indicatief beeld van de arbeidsmarktsituatie in de betreffende regio’s te krijgen.

Scenariomodel-VO/Strategische (regionale) personeelsplanning (SPP)
Het Scenariomodel-VO is een instrument voor schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden om hun leerlingeninstroom en personeelsformatie voor de langere termijn in kaart te brengen. Dit helpt om strategische beleidskeuzes voor de langere termijn beter te onderzoeken en onderbouwen.

 

 

Om regionale samenwerking op het gebied van aanpak lerarentekort verder te stimuleren, starten we in 2019 met de verdere doorontwikkeling van het Scenariomodel-VO:

  • om eigen spp-uitkomsten te vergelijken met publieke data (regionale ramingen)
  • om gebruikers onderling toegang te geven tot hun scenario’s
  • een Mijn regio-omgeving waarin een gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning gemaakt kan worden.

Deze aanpassingen zijn in de loop van 2020 gereed. Ter ondersteuning verzorgen we diverse (incompany) workshops Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning. Bekijk hier de interviews met deelnemers van de cursus

 

Zonder het Scenariomodel-VO hadden we in Zeeland niet anticiperend kunnen inspelen op de toekomstige tekorten. En dankzij de betrouwbaarheid van het model weten we nu precies waarop we ons moeten richten
(Guus Hagt, bestuurder van de Mondia Scholengroep en voorzitter van de stuurgroep Regionale Aanpak Lerarentekort Zeeland)

 

 

Stimulerings- en subsidieregelingen
In 2018 start Voion met een eigen ‘Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort‘ en een ‘Stimuleringsregeling oriëntatie zij-instroom’. 14 regio’s krijgen de mogelijkheid om aanpakken voor het lerarentekort uit te voeren en om (potentiële) zij-instromers kennis te laten maken met het leraarschap. Deze 14 regionale projecten zijn afgerond in 2019.

In het vervolg daarop ondersteunt Voion, vanaf november 2018, op verzoek van het ministerie van OCW, de regionale aanpak van het lerarentekort met de ‘Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort’ (RAL). Schoolbesturen in het po en vo, mbo-instellingen en lerarenopleidingen kunnen samen met werkgevers in andere sectoren, lokale overheden en regionale spelers op de arbeidsmarkt plannen indienen om het tekort aan leraren regionaal aan te pakken. In het voortgezet onderwijs dienen 25 regio’s een RAL-subsidieaanvraag in die toegekend wordt.

 

 

Voion ondersteunt bij de totstandkoming van de samenwerking en/of bijstelling van de (lopende) projectaanvragen. Ook het stimuleren van meer samenwerking in de regio’s is onderdeel van deze ondersteuning. Daarnaast helpt Voion bij het faciliteren en organiseren van kennisdeling in- en tussen de regio’s. Voion organiseert in 2019 meerdere bijeenkomsten om de kennisdeling en uitwisseling van ervaringen te faciliteren tussen de regio’s die subsidie hebben aangevraagd.

Instroom in de sector
Samenwerking met bedrijfsleven
In 2019 slaat Voion samen met werkgevers en stakeholders uit het onderwijs en de financiële sector de handen ineen om werknemers van banken en verzekeraars te stimuleren en begeleiden naar een baan in het onderwijs. Daartoe sluiten we begin 2019 het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ af. We verzorgen samen met de financiële sector tien informatiebijeenkomsten met een bereik van bijna 600 geïnteresseerden. Het kennisportaal Wordleraarinhetvo.nl en de daaraan gekoppelde helpdesk behandelen 40 dossiers van personen die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar. Een gelijk aantal personen maakt de overstap als ‘second-career teacher’ naar het funderend onderwijs.

Informatiematerialen
Ter ondersteuning van een optimale route naar het leraarschap actualiseren en/of ontwikkelen we diverse informatiematerialen en goede voorbeelden.

 

Zelftesten
Op verzoek van het bedrijfsleven en het onderwijsveld starten we met de ontwikkeling van een zelftest voor volwassen potentiele zij-instromers. De zelftest voor scholieren en hbo- en wo-studenten brengen we onder bij Wordleraarinhetvo. De zelfstests geven inzicht of iemand geschikt is voor het lerarenberoep.

Imago
Na drie succesvolle jaren stopt in het derde kwartaal 2019 de imagocampagne voor studiekiezers en masterkiezers ‘Helden voor de klas’ met tegelijkertijd het winnen van de Grand Prix voor contentmarketing in de categorie ‘Partnership’.

Regio-advies
De regioadviseurs van Voion vormen de schakel tussen de wensen en behoeften van het veld en het aanbod van activiteiten en projecten van het fonds. Zij bezoeken daarbij individuele schoolbesturen, bovenbestuurlijke overleggen/
samenwerkingsverbanden, stakeholders en vakbondsvertegenwoordigers en leveren daarbij een inhoudelijke bijdrage aan de agendasetting. Ook treden ze op als discussieleider-, workshopbegeleider en/of trainer over de onderwijsarbeidsmarkt. De focus van de regioadviseurs ligt in 2019 hoofdzakelijk op de uitrol en ondersteuning van de ‘Stimulerings- en subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort’.

Inspiratie
Ter inspiratie delen we diverse nieuwe publicaties en goede voorbeelden over deze thema’s. 

 

Voeg toe aan selectie