Activiteiten Stimuleren veilig en vitaal werken

Via deze kernopgave ondersteunt Voion werkgevers uit de vo-sector bij de invulling van hun verantwoordelijkheid op het terrein van arbo, sociale veiligheid, verzuim, werkdruk en duurzame inzetbaarheid.

Teamwerk-VO
In 2018 startten we met de ontwikkeling van een dialoogaanpak om werkdruk in het vo aan te pakken. Eind 2019 is de pilot – waaraan 39 teams hebben deelgenomen - afgerond en geëvalueerd. Begin 2020 zijn alle communicatiemiddelen klaar om de methodiek uit te rollen in de hele sector. Deze bestaan uit een website met ingangen voor de verschillende doelgroepen en met o.a. procesbeschrijvingen, handleidingen voor projectleiders en teamleiders, praktijkverhalen en een animatie. Door COVID-19 stellen we de sectorbrede lancering van de methodiek uit.

 

Werkbalans
In 2020 leveren we het prototype van Werkbalans op. Dit is een digitale tool, ontwikkeld in samenwerking met TNO, waarmee werknemers op individueel niveau en de leiding op schoolniveau inzicht krijgen in de aanwezige competenties en voorkeuren bij de uitvoering van schooltaken. Doel van het project is om met dit inzicht activiteiten opnieuw te definiëren en het proces van een kwantitatieve én kwalitatieve (her)verdeling van taken in school te ondersteunen. In één pilotschool vindt de uitrol en implementatie van de digitale tool doorgang. Op basis van de inzichten vinden aanpassingen plaats aan enkele uit te voeren taken. Voor het (kwantitatief en kwalitatief) matchen van de activiteiten aan de individuele docenten ontwikkelen en testen we een procesaanpak in de vorm van een activiteitenmarkt voor alle docenten. Door COVID-19 loopt de definitieve schoolbrede uitrol van de activiteitenmarkt vertraging op en vindt deze pas begin 2021 plaats. De werving van nieuwe pilot-scholen schorten we ten gevolge van COVID-19 op.

Sociale veiligheid
Op basis van de Veiligheidsmonitor 2018 en inventariserend vervolgonderzoek, starten we met een pilotproject om interventies te ontwikkelen voor de verbetering van de sociale veiligheid in vo-scholen. Eind 2019 heeft de werving van pilotscholen plaatsgevonden om de gevonden methodieken te testen. In 2020 blijken vijf van de twaalf scholen die zich melden - op basis van een intakegesprek - geschikte kandidaten. Begin 2020 zijn de vragenlijsten voor de medewerkers digitaal uitgezet. Eind 2020 ronden we het project met drie scholen af. Het project slaagt niet helemaal in opzet, omdat twee scholen afhaken en het proces door COVID-19 vertraagt. Het doel is om samen met de pilotscholen instrumenten voor de vo-sector te ontwikkelen en zodoende ook de pilotscholen verder te helpen. De pilotscholen zijn van hulp voorzien, maar we ontwikkelen geen sectorale instrumenten. Voion beraadt zich op vervolgstappen.

Arbocatalogus-VO
Om werkgevers tijdens COVID-19 te helpen invulling te geven aan de verplichting om werknemers en leerlingen een veilige en gezonde werk- en leerplek te garanderen, ontwikkelt Voion in 2020 de norm coronavirus als aanvulling op de Arbocatalogus-VO en de bijbehorende checklist verdiepende Risico-inventarisatie en -evaluatie coronavirus als aanvulling op de Arboscan-VO. De norm coronavirus is (als eerste in Nederland) positief getoetst door I-SZW hetgeen betekent dat als werkgevers in het vo de eisen en maatregelen volgen zoals die staan beschreven in de norm, zij voldoen aan de Arbowet en daarmee een veilige en gezonde werk- en leerplek hebben. De norm en checklist coronavirus actualiseren we voortdurend met de voortschrijdende kennis.                   

In 2020 herschrijven we in samenwerking met KVLO en de NVON de normen in de Arbocatalogus-VO voor respectievelijk het bewegings- en binask onderwijs en de overige normen naar de nieuwe beleidsregels arbocatalogi. We bieden deze ter toetsing aan I-SZW aan. Het hertoetsingsproces wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

Actieplan verzuim
In vervolg op een behoefteonderzoek onder vo-scholen en een zeventigtal sparringsgesprekken met vo-scholen in 2018, zijn we in 2019 met negen vo-scholen het ‘Actieplan ziekteverzuim’ gestart. In het project voeren scholen, onder begeleiding van Voion, een analyse uit en stellen ze een plan van aanpak op dat ze vervolgens uitvoeren. Medio 2020 ronden we het project af. De bevindingen en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapportage. De verkregen inzichten op de achterliggende oorzaken van verzuim worden door Voion gebruikt om vervolgstappen te zetten in het faciliteren van de vo-scholen bij het terugdringen van het verzuim. Zo voeren we onder andere een verdiepende analyse op de verzuimcijfers uit en voeren we gesprekken met DUO over verdere mogelijkheden voor analyses. Ook publiceren we begin 2021 het artikel ‘Van verzuiminzicht naar aanpak’.

Verzuimcijfers 2019
In het najaar publiceren we de verzuimcijfers van 2019 van DUO en actualiseren we de Verzuimbenchmark-VO. Deze geeft een grafische weergave en een eerste verkennende analyse van de verzuimsituatie op uw school. Daarmee krijgt u handvatten om het beleid in 2020 verder te verbeteren.

VO-signaal: Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?
De school is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemers en leerlingen. Maar hoe staat het met personen die geen werknemer van de school zijn, zoals bezoekers of medewerkers van organisaties waarmee u samenwerkt of die u inhuurt voor een klus? Wie is dan verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van die personen en wie moet wat doen om ongevallen te voorkomen? Voion publiceert het VO-signaal: Wie is verantwoordelijk voor veiligheid? dat uitlegt wie werknemers zijn en wie niet en welke positie en verplichtingen de school als werkgever richting deze partijen heeft.

Veilig gebruik van lasers
In 2020 constateert vmbo platform PIE dat in het kader van Sterk Techniekonderwijs (STO) en eigentijds onderwijs, docenten krachtige lasersystemen kunnen aanschaffen. Naar aanleiding van twee voorvallen stelt het platform voor sectorbreed aandacht te vragen voor de gevaren en eisen die aan de veiligheid van lasersystemen gesteld worden. Doel is om ongevallen als gevolg van onoordeelkundig gebruik voor te zijn en om scholen te behoeden voor het verspillen van duizenden euro’s aan ondeugdelijke en gevaarlijke lasersystemen. Begin 2021 verschijnt het VO-signaal: Veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal.

Tevredenheidsonderzoek
De tevredenheid van werknemers is van grote invloed op hun werkprestaties en mobiliteit en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe is het gesteld met de tevredenheid van werknemers in het voortgezet onderwijs? In hoeverre zijn medewerkers van plan om van baan te veranderen? En hoe valt hierop als school, bestuur of sociale partners te sturen? Voion heeft deze vragen laten onderzoeken. Dat onderzoek vindt plaats aan de hand van gegevens uit de Werkmonitor, een enquête onder bijna 2.500 medewerkers uit het voortgezet onderwijs. De Werkmonitor is de opvolger van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO).

Medio april 2020 publiceren we het rapport 'Tevredenheid en vertrek van werknemers in het voortgezet onderwijs'.

Websites en instrumenten
Om werkgevers te ondersteunen om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden onderhouden en actualiseren we in 2020 de volgende websites en instrumenten:

De kosten voor het in stand houden van de website Inkoopwijzer Agressietrainingen-VO zijn in relatie tot de geringe belangstelling niet langer te verantwoorden. We besluiten de website eind 2020 offline te halen.

In 2019 kwam de vernieuwde Welzijnscheck-VO beschikbaar. In 2020 is er voldoende feedback uit het veld beschikbaar om de rapportage van de resultaten eenduidiger en daardoor beter leesbaar te maken.

Arbo-adviesdesk
De Arbo-adviesdesk behandelt in 2020 telefonisch of via de e-mail vragen.

De vragen komen binnen via het contactformulier op de websites en het algemene telefoonnummer en persoonlijke mailboxen en telefoontjes. De meeste vragen gaan over wet- en regelgeving (wat moet, wat mag), de (werking van) instrumenten van Voion en hoe arbogerelateerde vraagstukken aan te pakken zoals de samenwerking met de arbodienst of het organiseren van het arbozorgsysteem. Begin 2020 worden relatief veel vragen gesteld over de verplichte verwerkersovereenkomsten voor de instrumenten van Voion. Vanaf het begin van de COVID-19-crisis komen er ook veel vragen binnen over de samenstelling van desinfecterende middelen, status van de aanvullende RI&E, ventilatie, mondkapjes, testen, vaccinatie, thuiswerkplekken etc. Mede naar aanleiding van deze vragen publiceren we artikelen op de website en in de nieuwsbrief en is er een webpagina gewijd aan Werken tijdens de Corona-pandemie

Veilige praktijklokalen
In 2020 ondersteunt Voion platforms en vakverenigingen van docenten die vakken verzorgen, waaraan voor docenten en leerlingen veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden zijn. Zo weten docenten waar zij op moeten letten en hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van leerlingen tijdens hun lessen kunnen nemen.
Voor Mobiliteit & Transport publiceren we in 2020 nieuwe instructiekaarten ( Home | Veilige Praktijklokalen M&T ) en we treffen– op verzoek van het Platform BWI - de voorbereidingen om de veiligheidsinstructiefilmpjes uit te breiden (  Veiligepraktijklokalen BWI ).

Voion ondersteunt een initiatief van Platform BWI om, voortbordurend op het VO-signaal Organiseren van goed toezicht, een concrete handreiking te ontwikkelen voor BWI-docenten waarmee zij in gesprek kunnen gaan met de schoolleiding over de vraag hoe het benodigde toezicht bij de risicovolle praktijkelementen in de lessen op te lossen.

Op verzoek van de vmbo platforms Zorg & Welzijn (Z&W) en Diensten & Producten (D&P) werken we aan de ontwikkeling van een eigen website ‘Veilige praktijklokalen’ ( Veilige praktijklokalen in het voortgezet onderwijs (voion.nl) ) voor deze profielen. Ook maken we in 2020 met de samenwerkende vakverenigingen voor de Kunst-, Cultuur en Muziek (VONKC/VLS) een website. De websites staan in een ontwikkelomgeving en worden, door platforms en vakvereniging in samenwerking met Voion, gevuld. In 2021 gaan de websites live.

AVG
In 2019 is een (expert-)analyse uitgevoerd op de instrumenten van Voion in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat op de Arboscan-VO aanpassingen noodzakelijk waren. In 2019 zijn (standaard) verwerkers- en licentieovereenkomsten opgesteld en in 2020 ondertekenen vo-schoolbesturen die gebruik willen (blijven) maken van de Arboscan-VO, Incidentenvenster-VO en Welzijnscheck-VO deze overeenkomsten. Ook treedt Voion toe tot het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy.

Kennisbank
Kennis en onderzoek van Voion zijn toegankelijk via een kennisbank waarop de sector beleid kan ontwikkelen en schoolleiders hun wettelijke taken kunnen uitvoeren. De kennisbank Stimuleren veilig en vitaal werken actualiseren we met achtergrondinformatie en onderzoeken en vullen we aan met handreikingen, filmpjes en praktijkvoorbeelden. Via onze communicatiekanalen (nieuwsbrieven, social media) brengen we de kennisbank onder de aandacht.

Cursussen
Door COVID-19 verloopt de organisatie van onze basiscursussen anders dan normaal. We organiseren twee keer de Kennismakingscursus Arboscan-VO, waarvan één keer digitaal. De cursus Preventiemedewerker vindt twee keer op locatie plaats, maar wordt verschillende keren verzet i.v.m. COVID-19. In 2020 nemen we deel aan twee webinars van de AOb over COVID-19. Ook geven we een introductie over arbo aan nieuwe AOb-kaderleden.

Inspiratie
Ter inspiratie delen we diverse nieuwe publicaties en goede voorbeelden over deze thema’s.

Voeg toe aan selectie