Activiteiten Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt

Via deze kernopgave levert Voion een bijdrage aan het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. In 2020 pakken we de volgende thema’s en activiteiten op:

Up-to-date (regionale) arbeidsmarktanalyses en verkenningen
Om te kunnen voorspellen hoe de (regionale) arbeidsmarkt voor onderwijsprofessionals er uit komt te zien, stellen we regionale arbeidsmarktrapportages, diverse arbeidsmarktanalyses en factsheets op. Ook behandelen we vragen uit het veld en van de sociale partners.

In 2020 vindt een frequente actualisatie van regionale informatie plaats op de Voion-site. We maken 18 regionale arbeidsmarktanalyses die we in de vorm van factsheets op de website plaatsen en we passen op basis daarvan de regiopagina’s aan.

Kennisbank
In 2020 actualiseren we de kennisbank Onderwijsarbeidsmarkt doorlopend met o.a. kennis, publicaties, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Ook starten we met de voorbereidingen voor een interactieve presentatie van de regionale informatie over de onderwijsarbeidsmarkt. Het beoogde resultaat is dat in één oogopslag een update van de regionale arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerkingsverbanden, opleidingsscholen en de regionale praktijkvoorbeelden kunnen worden geraadpleegd. In het voorjaar van 2021 zal dit worden opgeleverd.

Scenariomodel-VO/Strategische (regionale) personeelsplanning
Het Scenariomodel-VO is een instrument voor schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden om hun leerlingeninstroom en personeelsformatie voor de langere termijn in kaart te brengen. Dit helpt om strategische beleidskeuzes voor de langere termijn beter te onderzoeken en onderbouwen.

 

 

In 2020 ontwikkelen we het Scenariomodel-VO opnieuw door:

  • Gebruikers kunnen elkaar onderling toegang geven tot eigen scenario’s.
  • De berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen passen we aan, zodat leerlingprognoses op vestigingsniveau nauwkeuriger zijn.
  • De nieuwe functionaliteit ‘Mijn regio-omgeving’ voegen we aan het instrument toe. Daarmee is het mogelijk voor scholen, schoolbesturen of regionale samenwerkingsverbanden om een gezamenlijke strategische personeelsplanning te maken.

Met deze aanpassingen sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen én stimuleren we de regionale samenwerking op het gebied van aanpak lerarentekort en -overschot. Wilt u aan de slag? Log dan in op Scenariomodel-VO.nl om een eigen scenario te maken of bekijk eerst de instructievideo’s.

Regionale aanpak personeelstekorten
In opdracht van het ministerie van OCW adviseert en ondersteunt Voion ook in 2020 bij de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Schoolbesturen kunnen tot 1 maart 2020 samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag indienen. Voor 2020 en 2021 kent OCW/DUS-I aan 25 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toe, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Wilt u weten met welke actielijnen en activiteiten de RAP-regio's bezig zijn of wilt u weten welke schoolbesturen deelnemen? Bekijk dan het dossier 'Subsidieregeling Regionale Aanpak personeelstekorten (OCW)'.

In 2019 zetten we een enquête uit onder projectleiders van de regio’s die in 2019 een subsidie voor de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) toegekend hebben gekregen. Hiermee willen we een indicatief beeld van de arbeidsmarktsituatie in de betreffende regio’s krijgen. In juni 2020 publiceren we de resultaten in ‘Enquête RAL 2019’.

Voion organiseert in 2020 meerdere bijeenkomsten om de kennisdeling en uitwisseling van ervaringen te faciliteren tussen de regio’s die subsidie hebben aangevraagd. Zo organiseren we in februari 2020 de masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen en in juni 2020 samen met het Arbeidsmarktplatform PO de Week van het regionale loket. De ervaringen en opgedane kennis van regionale samenwerking op het lerarentekort delen we via de Voion-site met de sector.

Perspectieven op flexwerk
Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Het voortgezet onderwijs kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid? Om dit in beeld te brengen verkent Voion wat de achtergronden, motieven en ervaringen zijn van de inzet van flexibel onderwijsgevend personeel in het voortgezet onderwijs. Voion deelt de opbrengsten van de verkenning met de sector via de Factsheet Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs.  

In 2021 zal in de handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied een hoofdstuk worden toegevoegd met aandachtspunten rondom flexwerk.

Uitval startende leraren
Een literatuurverkenning rond dit thema brengt redenen van startende leraren om de sector vroegtijdig te verlaten in kaart. In 2020 vindt een vooronderzoek plaats naar de beschikbare databestanden en relevante variabelen. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden om vroegtijdige uitval te voorkomen. In 2021 komt een vervolgonderzoek dat enerzijds focust op de relatie tussen uitval en behoud van startende leraren en anderzijds de context van startende leraren. Denk daarbij aan de leerlingenpopulatie, het profiel van startende leraren en kenmerken van de school.

Goed werkgever- en werknemerschap
Goed werkgeverschap gaat om het gedrag van werkgevers/leidinggevenden dat optimaal rekening houdt met de belangen van werknemers vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen. Naast economische, kent goed werkgeverschap ook juridische, sociologische en psychologische aspecten, die als deze goed geregeld zijn, goed werknemerschap in de hand zullen werken.

In 2020 voeren we op dit thema een literatuurverkenning uit om inzicht te krijgen in de staat van goed werkgever- en -werknemerschap in de sector. Een rapportage van de literatuurverkenning is in concept gereed. De verkenning krijgt een vervolg in 2021 in de vorm van een enquête onder werkgevers en werknemers naar goed werkgever- en goed werknemerschap in het voortgezet onderwijs in combinatie met verdiepende interviews. Het uitgangspunt is om te kijken wat er over goed werkgever- en werknemerschap geleerd kan worden uit goede voorbeelden in andere sectoren.

Schoolleidersonderzoek
Er zijn signalen dat scholen steeds meer moeite hebben om voldoende nieuwe en goed gekwalificeerde schoolleiders aan te trekken. Voor deze nieuwe aanwas speelt de interesse van leraren in het beroep van schoolleider een belangrijke rol: zij stromen vanuit deze functie vaak door naar het schoolleiderschap. Om meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs, de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, en het imago en de interesse voor dit beroep voeren we een arbeidsmarktonderzoek uit. De resultaten publiceren we in 2021. 

Onderzoek convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’
Voion doet, op verzoek van de cao-tafel vo, onderzoek naar de (voorgenomen) besteding van middelen uit het convenant. In december 2020 zetten we de vragenlijst uit. De rapportage verwachten we in 2021.

Corona-observatiemonitor
Onder invloed van COVID-19 krijgt het werk in het onderwijs in korte tijd een totaal ander aanzien. De organisatie van het werk wijzigt ingrijpend, met grote veranderingen voor de werkomstandigheden en de verhoudingen tussen leraren en leerlingen, collega’s onderling en de relatie tussen medewerkers en het schoolmanagement. Welke effecten hebben de ontwikkelingen op het onderwijs en het werken in de sector? In 2020 verzamelt Voion gedurende de periode februari tot en met april 2020 berichten uit de media, onderzoek en peilingen die betrekking hebben op veranderingen op het werken in het voortgezet onderwijs als gevolg van de Coronacrisis. De resultaten van deze analyse delen we in de vorm van een infographic.

Pilots professioneel statuut
Voion ondersteunde in 2018 en 2019 tien pilotscholen met een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een professioneel statuut. Op verzoek van de cao-tafel voerde SEOR in 2019 een quickscan uit naar de stand van zaken rondom de invoering van het professioneel statuut. De resultaten van deze quickscan en de opgedane ervaringen van de pilotscholen publiceren we in 2020 in de vorm van een infographic.

Innovatiefonds onderwijsarbeidsmarkt
In 2020 ontwikkelen we een voorstel voor een innovatiefonds. Aanleiding hiervoor zijn de rapporten van Borstlap en de WRR. Beide rapporten geven vergezichten voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Voorstel is om vanuit het innovatiefonds pilots uit te voeren waarbij flexibiliteit van personeel en daarmee wendbaarheid van organisaties wordt vergroot. In 2021 volgt een verdere uitwerking voor het innovatiefonds en zal een start gemaakt worden met de pilots. 

Van Bedrijfsleven naar vo: Convenant Aan de slag voor de klas
In 2020 continueren we het project Van Bedrijfsleven naar het voortgezet onderwijs (convenant Aan de slag voor de klas). In dit samenwerkingsprogramma tussen banken, verzekeraars en het voortgezet onderwijs worden geschikte en geïnteresseerde werknemers vanuit de financiële sector begeleid naar een baan in het onderwijs.

In 2020 actualiseren we het informatiepakket ‘Aan de slag voor de klas’. Tot begin maart organiseren we fysieke informatiebijeenkomsten en bieden we begeleiding aan werknemers die geïnteresseerd zijn in een carrièreswitch naar het onderwijs. Dit levert waardevolle inzichten op voor de randvoorwaarden voor zij-instroom. We werken aan het samenstellen van een algemene handreiking en evaluatie van de samenwerking tussen convenantspartijen welke in 2021 beschikbaar komt.

Leraar worden
Tot augustus 2020 beheerden we het kennisportaal wordleraarinhetvo.nl en de daaraan gekoppelde helpdesk. De informatie is overgedragen aan het Onderwijsloket. Via voion.nl/leraarworden blijven we scholen en hrm'ers ondersteunen met informatie en inspiratie over leraar worden. De zelftest voor studiekiezers en de zelftest voor carrièreswitchers blijft beschikbaar via deze site. In de factsheet Carrièreswitchers in beeld publiceren we een aantal inzichten gebaseerd op de analyse van afnames van de zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs.
Ook actualiseren we de factsheet Routes naar werken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie
Ter inspiratie delen we diverse nieuwe publicaties en goede voorbeelden over deze thema’s.

Voeg toe aan selectie