Activiteiten Bieden van perspectief en aantrekkelijk werk

In een professionele organisatie werken betrokken en gemotiveerde werknemers die hun werk met plezier uitvoeren en die de ruimte krijgen hun talenten te benutten, zich te ontwikkelen en te groeien. En is er aandacht voor loopbaanpaden en verschillende docentrollen. Voion draagt hieraan bij met de volgende activiteiten:

Ontwikkeltijd
In de CAO VO 2018-2019 zijn afspraken opgenomen over lestaakreductie en meer ontwikkeltijd. Voion is gevraagd om de sector te informeren, faciliteren en inspireren met goede voorbeelden. In 2019 actualiseren we het kennisdossier op de website en voegen ter inspiratie nieuwe praktijkvoorbeelden toe. Ook beantwoorden we vele vragen via de digitale helpdesk. Middels een digitale enquête onder medezeggenschapsraden en schoolleiders monitoren we in hoeverre de cao-afspraken zijn geland en duidelijk zijn.

Anders organiseren
Het Kohnstamm Instituut en CAOP doen in opdracht van Voion gezamenlijk onderzoek naar de personele gevolgen van anders organiseren in het voortgezet onderwijs. Hiervoor interviewen zij schoolleiders en leraren op tien anders organiserende scholen. In 2019 publiceren we de uitkomsten van dit onderzoek via de reguliere communicatiekanalen van Voion. Ook ontwikkelen we een gespreksleidraad om het gesprek over anders organiseren op gang te krijgen bij scholen die hier mee aan de slag willen.

 

 

Banenafspraak
Voion onderschrijft het belang van de banenafspraak. We informeren, stimuleren en activeren onderwijswerkgevers voor het plaatsen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door actuele informatie te delen over wet- en regelgeving, advies te geven aan werkgevers via een telefonische en digitale servicedesk en het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden.

Pilots professioneel statuut
Voion ondersteunt tien pilotscholen met een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een professioneel statuut. In 2018 gingen tien pilots van start. In 2019 actualiseren we het kennisdossier en delen we de ervaringen van de pilotscholen in de vorm van praktijkverhalen en presentaties. Op verzoek van de cao-tafel voert SEOR een quickscan uit naar de stand van zaken rondom de invoering van het professioneel statuut. De resultaten van deze quickscan en de opgedane ervaringen van de pilotscholen publiceren we in 2020 in de vorm van een infographic.

 

 

Loopbaanontwikkeling onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Om de positie van het ondersteunend personeel te verbeteren organiseert Voion in opdracht van de cao-tafel in januari 2019 drie landelijke voorlichtingsbijeenkomsten met in totaal 93 deelnemers vanuit hoofdzakelijk de bestuurdersrol, HRM en leidinggevenden OOP.

Professionaliseringsportaal-VO
Het professionaliseringsportaal is een digitale omgeving waar in medewerkers 24 uur per dag zelfstandig aan hun persoonlijke en professionele groei, loopbaan, werkplezier en vitaliteit kunnen werken. In 2019 vragen verschillende scholen een proefaccount aan voor het portaal. Drie scholen werken met het portaal.

Inspiratie
Ter inspiratie delen we diverse nieuwe publicaties en goede voorbeelden over deze thema’s. 

Voeg toe aan selectie